Nota prawna

Zawartość witryny www.uniqazakopane.pl oraz zamieszczone znaki towarowe są chronione prawem polskim. Dane i opinie zawarte na niniejszej witrynie służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią oferty usług świadczonych przez Spółkę. UNIQA TU S.A. zastrzega sobie prawo do dokonywania w nich zmian bez wcześniejszego powiadomienia. UNIQA TU S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z dokładności i kompletności przedstawionych informacji. Oświadczamy, ze wszelkie informacje uzyskane za pośrednictwem witryny www.uniqazakopane.pl nie maja charakteru poufnego, oraz ze UNIQA TU S.A. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania bądź niemożności korzystania z zamieszczonych materiałów.