OC działalności

Umbrella-icon

Ubezpieczenie OC gwarantuje bezpieczeństwo finansowe firmy w przypadku wyrządzenia przez Ciebie czy Twoich pracowników szkody osobie trzeciej. Dodatkowo, dzięki posiadaniu polisy OC Twoi partnerzy biznesowi będą mieli do Ciebie większe zaufanie, zawierając kontrakty czy zapraszając Twoją firmę do udziału w przetargu.

 

Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności lub posiadania mienia adresowane jest do osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Możemy ubezpieczyć Cię od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone czynem niedozwolonym osobom trzecim (odpowiedzialność cywilna deliktowa), jak również za szkody powstałe wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność cywilna kontraktowa).

Zalety ubezpieczenia

  • możliwość zawarcia poszczególnych klauzul rozszerzających zakres ochrony na oddzielnych sumach gwarancyjnych lub podlimitach
  • ochroną objęte są szkody wyrządzone na skutek rażącego niedbalstwa
  • ochroną objęte są szkody rzeczowe, osobowe, jak i utracone korzyści; można także ubezpieczyć ryzyko czystych strat finansowych
  • ochroną objęte są szkody wyrządzone w podziemnych instalacjach lub urządzeniach bez konieczności wykupywania dodatkowej klauzuli
  • możesz rozszerzyć ochronę ubezpieczeniową o szkody wyrządzone poza terytorium RP z wyłączeniem USA, Kanady, Australii – jeśli wykonujesz kontrakty poza Polską lub jesteś eksportem towarów
  • szeroka definicja pracownika w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia – przez pracownika rozumie się osobę wykonującą pracę na rzecz pracodawcy niezależnie od podstawy zatrudnienia, a zatem także osoby pracujące np. na umowę zlecenie